Για την πρωτοβουλία

Η Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων γεννήθηκε από την ανάγκη μας να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς στην πόλη, όπου τα άτομα θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το χορό του τάνγκο, χωρίς κανέναν οικονομικό περιορισμό, σε ένα πλαίσιο ισότητας και αλληλοσεβασμού. Από ανθρώπους που αγαπάνε πολύ το χορό αυτό και επιθυμούν να γίνει αφορμή ώστε οι άνθρωποι να αγκαλιαστούν και να επικοινωνήσουν. Από ανθρώπους που δεν χωρούν σε ένα τάνγκο, στο οποίο κυριαρχεί ο σεξισμός , οι ταξικοί και κάθε άλλου είδους διαχωρισμοί. Η πρώτη δράση μας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και ήταν ένα διήμερο ευαισθητοποίησης όσον αφορά το Queer Tango. Ένα τάνγκο όπου οι ρόλοι δεν καθορίζονται από το φύλο . Ένα τάνγκο όπου ο Άντρας-Καβαλιέρος δεν είναι αυτός που αυταρχικά οδηγεί μια παθητική Γυναίκα – Ντάμα κ.ο.κ. Ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο, το Δεκέμβριο του 2017, ξεκίνησε να λειτουργεί η ομάδα μαθημάτων και έπειτα από λίγους μήνες ξεκίνησαν και οι εβδομαδιαίες μιλόνγκες μας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η μιλόνγκα μας ταξίδεψε σε διάφορους δημόσιους χώρους του Κέντρου της Αθήνας σε μία προσπάθεια επανοικειοποίησής τους. Μετά το καλοκαίρι, επιστρέψαμε δυναμικά με την επιθυμία να πληθύνουμε και να κοινωνήσουμε τη δράση μας ακόμα περισσότερο. Όλες μας οι δράσεις πραγματοποιούνται σε χώρους με κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα που συμβαδίζουν με τη δική μας πολύμορφη οντότητα, όπως καταλήψεις, ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι, καλλιτεχνικές κολλεκτίβες και συνεργατικά καφενεία.

Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε διαρκή αναζήτηση χώρων και δομών για να συναντηθούμε και να συνδημιουργήσουμε.

Όσον αφορά τις δικές μας δομές , αποτελούμαστε από δύο ομάδες : την ομάδα «μαθημάτων» που ασχολείται με τις εβδομαδιαίες συναντήσεις και προς το παρών συνιστά σχετικά κλειστή δομή , και την οργανωτική ομάδα, η οποία μέσω συνελεύσεων οργανώνει όλες τις δράσεις της πρωτοβουλίας και είναι ανοιχτή δομή. Πρόθεση μας είναι αυτές οι δομές να πολλαπλασιαστούν και να ανοιχτούν κι εκτός Αθηνών.


Βασικοί άξονες της δράσης μας είναι οι εξης :

— Η εξερεύνηση μίας συλλογικής μεθόδου μάθησης του χορού αυτού, στην οποία, με την καθοδήγηση εμψυχωτή, γνωρίζουμε και ενεργοποιούμε τα σώματά μας, ενώ βοηθάμε το ένα το άλλο (ασχέτως επιπέδου) να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε τις αντιλήψεις μας πάνω στις τεχνικές του χορού αυτού.

— Ο από κοινού καθορισμός της λειτουργίας και των δράσεων των ομάδων μας, με γνώμονα την αυτοοργάνωση, την αυτονομία, την συνδιαμόρφωση και το σεβασμό στη διαφορετικότητα της καθεμίας και του καθένα μας. · Ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων του χορού αυτού σε ένα πλαίσιο ισότιμης και ελεύθερης συνύπαρξης, όπου οι ρόλοι Leader-Follower δεν έχουν φύλο, όπου ο/η Leader δεν εξουσιάζει τον/την Follower, αλλά μαζί ανοίγουν ένα ζωντανό διάλογο και ξεκινάνε ένα χορευτικό παιχνίδι, αναζητώντας μια ισορροπημένη επικοινωνία.

— Η προσέγγιση ενός τάνγκο με τα παραπάνω προτάγματα , μέσα από τα μαθήματά μας , τις μιλόνγκες αλλά και τις συζητήσεις στα τάνγκο καφέ , όπου με προβληματισμούς που άλλοτε πυροδοτούνται απ’το τάνγκο , άλλοτε από πληθώρα ερεθισμάτων , αναζητούμε τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις του τρόπου που το καθένα μας πορεύεται.  Η συμμετοχή στα μαθήματα και στις μιλόνγκες μας είναι πάντα ελεύθερη.
A few words about the Initiative of Restless Tangeros. The Initiative of Restless Tangeros was born out of our need to be a reference point in the city where people can come in contact with tango without any financial limitation in a context of equality and mutual respect. From people who love this dance very much and want to be the cause for people to embrace and communicate. From people who do not fit in a tango, dominated by sexist, social and any other sort of separation. Our first action took place in January 2017 and was a two-day awareness event for Queer Tango. A tango where the roles are not sex-specific. A tango free of the “dominant Man-Leader and passive Woman-Follower” model. The course-group started after almost a year, in December 2017, and after a few months our weekly milongas began. During the summer, our milonga traveled to various public places in the center of Athens in an attempt to revitalize them and make them spots of interaction, to make them spaces of real public meeting. After the summer, we returned dynamically with the desire to engage and share our action even more.

All of our actions take place in places with social and political principals that go hand in hand with our own multi-faceted entity, such as squats, free social spaces, artistic colleges and cooperative cafes. We are, therefore, in constant search for spaces and structures to meet and co-create. Regarding our own structures, we are composed of two groups: the “course” group dealing with weekly meetings and presently constitutes a relatively closed structure, and the organizational group, which assembles through all the actions of the initiative and is open structure. Our intent is for these structures to multiply and open also out of Athens.

The main axes of our action are :

— Exploring a collective method of learning this dance, in which, with the guidance of an animator , we get to know and activate our bodies, while helping one another (regardless of level) to understand and deepen our perceptions of the techniques of this dance .

— The jointly determination of the function and actions of our groups, based on self-organization, autonomy, co-figuration and respect for the diversity of each and every one of us.

— The redefinition of the roles of this dance in a context of equal and free co-existence where the Leader-Follower roles are not gender defined, where Leader does not dominate the Follower but together they open a lively dialogue and start a dance game, seeking a balanced communication.

— The approach of a tango with the principals above, through our lessons, milongas and conversations in tango cafés, where with thoughts that are either triggered by tango, or by multifarious stimuli, we seek the socio-political implications of the way we walk (or dance) through our lives. Participation in our lessons and milongas is always free.


~ ~ ~